Odbor hygieny práce

Hlavní náplní činnosti oboru  hygieny práce je dozor v oblasti  ochrany zdraví zaměstnanců při práci před riziky plynoucími z  fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, nepříznivých mikroklimatických podmínek  a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami, zejména vybavení pracovišť s cílem zamezení vzniku poškození zdraví z práce.

Výkon státního zdravotního dozoru v oblasti hygieny práce je zaměřen  na plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci, a to zejména:
 • požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
 • kategorizace prací
 • rizikové práce včetně jejich evidence
 • používání biologických činitelů a azbestu
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
 • zajištění závodní preventivní péče
 • zdroje elektromagnetického záření v  životním prostředí a na pracovištích s lasery a se zdroji elektromagnetického záření

V rozsahu své působnosti jako  dotčený orgán státní správy vydává:
 • závazná stanoviska k projektovým dokumentacím staveb, změnám užívání staveb, předčasnému užívání staveb v rámci zkušebního provozu 
 • stanoviska k bezpečnostním dokumentacím zařízení v souladu se zákonem č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky
 • vyjádření k provozním řádům zařízení ke sběru, výkupu a likvidaci odpadů dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • vyjádření k písemným pravidlům o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a chemickými přípravky pro pracoviště, na nichž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
 • a dále rozhodnutí, povolení, osvědčení a další písemnosti.

Dále zajišťuje přezkoušení odborné způsobilosti pro nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické – podrobnosti a přihláška (pdf) přihláška (docx)

  Dále zajišťuje přezkoušení odborné způsobilosti pro nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. Provádí dozor nad problematikou neionizujícího záření a kontroluje dodržování platných právních předpisů týkajících se neionizujícího záření jak v životním, tak v pracovním prostředí. V rámci své činnosti se podílí na provozování informačního systému kategorizace prací ( KAPR ).
  Spolupracuje na plnění úkolů integrovaného záchranného systému.

  Pracoviště šetření nemocí z povolání

  Na základě žádostí z  příslušného pracovně-lékařského pracoviště provádí ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání a v souvislosti s tím zajišťuje odběr vzorků. Vydává vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely posuzování nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání.

       > Horko a ochranné nápoje při práci (MZČR)

       > Zátěž teplem při práci (MZČR)