Přezkoušení odborné způsobilosti

pro nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

Při Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci byla zřízena komise pro přezkoušení odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, podle § 44b odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické.

Ke zkoušce se může přihlásit u kteréhokoliv zkušebního místa fyzická osoba (dále jen „uchazeč“) starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky (§ 44b odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.), popřípadě bydliště, jde-li o uchazeče, který trvalý pobyt na území České republiky nemá. 

Přihláška ke zkoušce ke stažení zde

Přihlášku lze zaslat poštou (na adresu Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 00 Olomouc), nebo  podat osobně na podatelně Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 00 Olomouc (přízemí vlevo). Zkušební termíny budou vypisovány v závislosti na počtu podaných přihlášek  a každý uchazeč obdrží pozvánku ke zkoušce nejpozději 30 dní před termínem konání zkoušky (§ 44b odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.).

Zkouška se provádí ústní formou (§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 428/2004 Sb.). Znalosti požadované ke složení zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 428/2004 Sb.:

  1. právní předpisy (zákon č. 356/2003 Sb., §§ 44a a 44b zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění),
  2. cesty vstupu látek a přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické (dále jen "látky") do organismu člověka obecně a se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,
  3. působení látek na zdraví člověka (akutní otrava, chronická otrava) se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,
  4. zásady bezpečnosti a hygieny práce při nakládání s látkami obecně a se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,
  5. zásady první předlékařské pomoci při zasažení látkami obecně a se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,
  6. zneškodňování látek a zásady ochrany životního prostředí se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat.

Po úspěšném vykonání zkoušky je uchazeči do 30 dnů vydáno osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické (§ 44b odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb.). Za vydání osvědčení se platí správní poplatek 1000,- Kč (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, platném znění – hradí se kolkovou známkou při zkoušce). Osvědčení je platné po dobu pěti let ode dne jeho vydání; jeho platnost se neprodlužuje; před uplynutím doby platnosti je možno podat přihlášku k nové zkoušce (§ 44b odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., § 6 odst. 2 vyhlášky č. 428/2004 Sb.).

V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěl, je možné zkoušku opakovat nejdříve za šest týdnů. Na základě jedné podané žádosti lze zkoušku opakovat pouze dvakrát (§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 428/2004 Sb.).

Se žádostí o informace o zkouškách je možno se obrátit na:

MUDr. Lenka Pešáková,  předseda zkušební komise, odbor hygieny práce KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 00 Olomouc, tel.: 585 719 329 , e-mail: lenka.pesakova@khsolc.cz nebo Ing.Jiří Polis, Ph.D., člen zkušební komise, oddělení hygieny práce  KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 00 Olomouc, tel.:585 719 323, e-mail:jiri.polis@khsolc.cz.