Přehled nejdůležitějších právních předpisů, vztahujících se k činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

Znění těchto právních předpisů naleznete např. na adresách:
www.mzcr.cz/sbirka
www.portal.gov.cz


Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

 

č. 258/2000 Sb.
 
Zákon, správní řád, v platném znění

 

č. 500/2004 Sb.
Zákon o přestupcích, v platném znění   č. 200/1990 Sb.
Zákon o státní kontrole, v platném znění   č. 552/1991 Sb.
Zákon, zákoník práce, v platném znění   č. 262/2006 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu, v platném znění   č. 20/1966 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím, v platném znění   č. 106/1999 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění č. 183/2006 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

 

č. 490/2000 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení

 

č. 353/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví

 

č. 138/2003 Sb.

Odbor hygieny obecné a komunální

Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění   č. 254/2001 Sb.
Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění   č. 274/2001 Sb.
Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění  

 

č. 256/2001 Sb.
Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění  

 

č. 100/2001 Sb.
Zákon o integrované prevenci, v platném znění  

 

č. 76/2002 Sb.
Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, v platném znění  

 

č. 59/2006 Sb.
Zákon o odpadech, v platném znění  

 

č. 185/2001 Sb.
Zákon o ochraně ovzduší  

 

č. 201/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění

 

č. 409/2005 Sb.
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

 

č. 272/2011 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, v platném znění

 

č. 35/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

 

č. 238/2011 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění

 

č. 252/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

 

č. 6/2003 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění

 

č. 137/2004 Sb.

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění   č. 258/2000 Sb.
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění   č. 110/1997 Sb.
Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů , v platném znění  
č. 379/2005 Sb.
Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění   č. 634/1992 Sb.
Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)   č. 350/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin

 

č. 296/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, v platném znění

 

č. 38/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, v platném znění

 

č. 84/2001 Sb.
Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití

 

č. 54/2004 Sb.

Nařízení komise (ES) o mikrobiologických kritériích pro potraviny

 

č. 2073/2005
Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu

 

č. 133/2004 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 

č. 137/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin.

 

č. 4/2008 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství potravinách

 

č. 305/2004 Sb.
Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

 

č. 450/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

 

č. 225/2008 Sb.
Vyhláška o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu

 

č. 447/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)

 

č. 475/2002 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a rady ES o hygieně potravin, v platném znění

  č. 852/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, v platném znění

  č. 1935/2004

Nařízení Komise (EU) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

  č. 10/2011

Nařízení Komise (ES) o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami

  č. 2023/2006

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) o kosmetických přípravcích

  č. 1223/2009

Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky

  č. 655/2013

Odbor hygieny dětí a mladistvých

Zákon o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění   č. 561/2004 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhl. č. 148/2004 Sb.

 

č. 106/2001 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

 

č. 410/2005 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných   č. 137/2004 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a rady ES č.852/2004 o hygieně potravin

  ES č.852/2004

Odbor hygieny práce

Zákony
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 22/1997 Sb.
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb.
Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 120/2002 Sb.
Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 326/2004 Sb.
Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb. , o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 59/2006 Sb.
Zákoník práce, v platném znění 262/2006 Sb.
Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 309/2006 Sb.
Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 167/2008 Sb.
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) č. 372/2011 Sb.
Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb.
Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) č. 350/2011 Sb.
Prováděcí právní předpisy
Nařízení vlády kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, v platném znění 290/1995Sb.
Vyhláška  o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 376/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 495/2001 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh 305/2002 Sb.
Vyhláška., kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek 304/2002 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 21/2003 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 288/2003 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 432/2003 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 252/2004 Sb.
Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické 428/2004 Sb.
Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 101/2005 Sb.
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 272/2011 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 394/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 361/2007 Sb.
Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením č.1/2008 Sb.
Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě 17/2009 Sb.
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb.
Vyhláška o seznamu účinných látek č. 343/2011 Sb.
Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí č.402/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání) č. 104/2012 Sb.
Jiné právní předpisy
Metodický návod k zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání ZN:5091/08-OVZ-34.0-08.02.08
Směrnice ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č.17/1970 Věstník MZd ČSR, o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci ze dne 21.května 1970 PP-265-20.11.67
Evropská legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.1907/2006 1272/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 91/155 /EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 1907/2006
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o detergentech, v platném znění č. 648/2004
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném znění č. 440/2008
Nařízení Komise (ES) o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh č. 1451/2007

Odbor protiepidemický

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění

 

č. 537/2010 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

 

č. 224/2002 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek

 

č. 274/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

 

č. 306/2012 Sb.
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zemědělství o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech   č. 25/1960 Sb.
Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce   č. 473 /2008 Sb.
Vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení   č. 92/2012 Sb.