PROVOZ PODATELNY A PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DOKUMENTŮ

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích:

 • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
  Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, fax 585 719 245, e-mail: epodatelna@khsolc.cz,
 • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov,
  Dvořákova 75, 750 11 Přerov, tel. 581 283 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz,
 • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov,
  Šafaříkova 49, 797 20 Prostějov, tel. 582 338 501, e-mail: epodatelna@khsolc.cz,
 • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Šumperk,
  Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk, tel. 583 301 500, e-mail: epodatelna@khsolc.cz,
 • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Jeseník,
  K.Čapka 10, 790 01 Jeseník, tel. 584 411 108, e-mail: epodatelna@khsolc.cz.


Úřední hodiny pro osobní kontakt:
Pondělí: 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa: 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 
Úřední hodiny podatelny:
Pondělí: 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Středa: 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Pátek 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00


E-mailová adresa k doručení Vašich žádostí a podnětů: epodatelna@khsolc.cz.
Identifikátor datové schránky: 7zyai4b.

Další možnosti elektronické komunikace nejsou připouštěny.

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech čitelných a kompatibilních s  MS Office, ve formátech pdf, html, xml. Obrázky ve formátech  jpg, bmp, gif, tiff.

Přehled přenosných nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě: CD-R a CD-RW (700MB) DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW (4,7GB) DVD-R DL, DVD+R DL (8,5GB).

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu (škodlivý kód): datová zpráva, u které bude zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který by mohl způsobit škodu na informačním systému bude automaticky odstraněna. V takovém případě podatelna odesílatele vyrozumí o přítomnosti škodlivého kódu, případně o zničení doručeného dokumentu, přičemž tento se považuje za nedoručený.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě: pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se tímto způsobem vadu dokumentu odstranit, dokument se nezpracovává. Rovněž se nezpracovává dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal.

Způsoby podání: podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Podání je možno učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu za předpokladu, že tento způsob bude do 5-ti dnů potvrzen písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Jiný způsob podání je nepřípustný. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání. Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.

Náležitosti podání: z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.