Vznik krajské hygienické stanice

V souladu s ustanovením § 82 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla zřízena ke dni 1. 1. 2003 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc a se správním obvodem zahrnujícím území okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci je orgán ochrany veřejného zdraví, kdy hlavní činnost je zaměřena na odborné usměrňování ochrany veřejného zdraví, které je souhrnem činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním.

Zřizovací listina KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci