Odbor hygieny obecné a komunální

Legislativa

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

a) Voda
č. 35/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
č. 238/2011 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
č. 252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
č. 409/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

b) Vnitřní prostředí staveb
č. 6/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

c) Činnosti epidemiologicky závažné
č. 137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
č. 306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na zdravotnická zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
č. 490/2000 Sb. Vyhláška o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

d) Hluk a vibrace (v mimopracovním prostředí)
č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
č. 561/2006 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku
č. 315/2018 Vyhláška o strategickém hlukovém mapování

e) Neionizující záření (v činnostech epidemiologicky závažných, kde se používají speciální přístroje v péči o tělo)
č. 291/2015 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením


Související legislativa

č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
č. 76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů
č. 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
č. 183/2006 Sb. Zákon, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
č. 255/2012 Sb. Zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
č. 256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád, ve znění pozdějších předpisů
č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 155/2011 Sb. Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání, ve znění pozdějších předpisů

Více z této kategorie: « Kontakty Dokumenty ke stažení »