Odbor hygieny práce

Předmět činnosti

 1. dozor v oblasti  ochrany zdraví zaměstnanců při práci před riziky plynoucími z  fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, mikroklimatických podmínek  a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami, zejména vybavení pracovišť s cílem zamezení vzniku poškození zdraví z práce a také šetření nemocí z povolání. Výkon státního zdravotního dozoru v oblasti hygieny práce je zaměřen  na plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci, a to zejména na:
  • Kontrolu požadavků na pracoviště a pracovní prostředí
  • Kontrolu hodnocení zdravotních rizik na pracovišti
  • Kontrolu kategorizace prací
  • Kontrolu rizikových prací včetně jejich evidence
  • Kontrolu zajištění školení zaměstnanců z možných zdravotních rizik na pracovišti
  • Kontrolu zajištění a používání OOPP
  • Kontrolu biologických činitelů na pracovišti
  • Kontrolu likvidace azbestu
  • Kontrolu nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (směsmi) včetně biocidů a přípravků na ochranu rostlin
  • Kontrolu zajištění pracovnělékařských služeb
  • Kontrolu zdrojů elektromagnetického záření v životním prostředí a na pracovištích.
  • Kontrolu pracovišť s lasery
 2. Posuzuje a vydává rozhodnutí k provozním řádům individuálních zdrojů (studní) určených pro dodávku pitné vody do zařízení, v nichž vykonává státní zdravotní dozor.
 3. Plní úkoly dotčeného správního úřadu v řízeních dle stavebního zákona, a to vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím.
 4. Posuzuje a vydává stanoviska k bezpečnostním dokumentacím zařízení v souladu se zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií).
 5. Posuzuje a vydává vyjádření k provozním řádům zařízení ke sběru, výkupu a likvidaci odpadů dle zákona zákon č.541/2021 Sb., o odpadech.
 6. Posuzuje a vydává rozhodnutí či sdělení k zařazení prací do kategorií v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“).
 7. Posuzuje hlášení prací s azbestem v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 432/2003 Sb.“).
 8. Rozhoduje o stanovení přípustných expozičních limitů a nejvyšších přípustných expozičních limitů na pracovišti.
 9. Řeší podněty týkající se pracoviště, a nakládání s chemickými látkami a směsmi či působení neionizujícího záření.
 10. Zajišťuje přezkoušení odborné způsobilosti pro nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako akutně toxické kategorie 1 nebo 2.
 11. Podílí se na přezkoušení odborné způsobilosti pro získání osvědčení pro provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.
 12. Na základě žádostí z  příslušného pracovně - lékařského pracoviště provádí ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání a v souvislosti s tím zajišťuje odběr vzorků.
 13. Vydává závazné vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely posuzování nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání.
 14. V rámci své činnosti se podílí na provozování informačního systému kategorizace prací (KAPR).
 15. Spolupracuje na plnění úkolů integrovaného záchranného systému.
 16. Provádí hodnocení a řízení zdravotních rizik v rozsahu daném zákonem č. 258/2000 Sb.
 17. Podílí se na vzdělávání budoucích zdravotnických pracovníků a na postgraduálním vzdělávání pracovníků s magisterským vzděláním.
 18. Podílí se na poskytování znalostí týkajících se ochrany zdraví lidí v rámci kurzů k získání osvědčení či znalostí pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Více z této kategorie: Kontakty »