Odbor hygieny dětí a mladistvých

Předmět činnosti

 1. Vydává rozhodnutí, povolení, osvědčení a plní další úkoly státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví, včetně výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví dětí a mladistvých, a to v následujících typech zařízení:
  • školy zapsané do školského rejstříku - mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
  • školská zařízení zapsaná do školského rejstříku - školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči
  • provozovny živnosti, jejíž náplní je péče o děti do 3 let věku nebo výchova, výuka anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku v předškolním zařízení, soukromé škole nebo zařízení sloužícím odbornému vzdělávání dětí a mladistvých, nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení
  • zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  • dětské skupiny
  • zvláštní dětská zdravotnická zařízení
  • zařízení školního stravování a ostatní stravovací služby pro děti a mladistvé
  • zotavovací akce a jiné podobné akce pro děti
  • školy v přírodě
  • venkovní hrací plochy s pískovištěm určené pro hry dětí
 2. Posuzuje provozní řády individuálních zdrojů (studní) určených pro dodávku pitné vody do zařízení, v nichž vykonává státní zdravotní dozor.
 3. Hodnotí a usměrňuje režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe, režim stravování včetně pitného režimu v zařízeních pro výchovu a vzdělávání.
 4. Prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné ve stravovacích zařízeních pro děti a mladistvé.
 5. Podílí se na šetření alimentárních nákaz v těchto stravovacích službách a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šíření.
 6. Řeší podněty v oblasti hygieny dětí a mladistvých.
 7. Podílí se na provozu zdravotnických informačních systémů (např. IS HDM – informační systém hygieny dětí a mladistvých).
 8. Provádí hodnocení a řízení zdravotních rizik v rozsahu daném zákonem č. 258/2000 Sb.
 9. Plní úkoly dotčeného správního úřadu v řízeních dle stavebního zákona (vydává stanoviska k projektovým dokumentacím, k vydání kolaudačního souhlasu, ke změně užívání staveb), dle školského zákona (vydává závazná stanoviska k zápisu a změně v rejstříku škol a školských zařízení), dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vydává závazná stanoviska k evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině).
 10. Podílí se na úkolech integrovaného záchranného systému.
 11. Podílí se na vzdělávání budoucích zdravotnických pracovníků a na postgraduálním vzdělávání pracovníků s magisterským vzděláním.
 12. Spolupracuje se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života dětí a mladistvých v regionu.
Více z této kategorie: Kontakty »