Odkazy

Krajské hygienické stanice

HS hlavního města Prahy
www.hygpraha.cz

KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze
www.khsstc.cz

KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci
www.khslbc.cz

KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
www.khshk.cz

KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
www.khspce.cz

KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
www.khsjih.cz

KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
www.khscb.cz

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
www.khsplzen.cz

KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
www.khskv.cz

KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
www.khsusti.cz

KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
www.khsova.cz

KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
www.khszlin.cz

KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
www.khsbrno.cz

KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
www.khsolc.cz


Zdravotní ústavy

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
www.zuova.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
www.zuusti.cz


Instituce a ústavy

Státní zdravotní ústav Praha (SZÚ)
www.szu.cz

Portál veřejné správy ČR
www.portal.gov.cz

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)
www.uzis.cz

Český statistický úřad
www.czso.cz

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
www.szpi.gov.cz

Česká obchodní inspekce (ČOI)
www.coi.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv
www.sukl.cz

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
www.clsjep.cz

Česká lékařská komora
www.lkcr.cz

Společnost pracovního lékařství
www.pracovni-lekarstvi.cz

Národní síť Zdravých měst ČR
www.nszm.cz

Český hydrometeorologický ústav
www.chmi.cz

Český normalizační institut
domino.cni.cz

Český metrologický institut
www.cmi.cz

Český institut pro akreditaci
www.cia.cz

Hasiči ČR
www.mvcr.cz/hasici

Portál krizového řízení ČR
www.emergency.cz

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost
www.detskylekar.cz

Obchodní rejstřík a informace pro podnikatele
www.obchodnirejstrik.cz

Národní program boje proti AIDS
www.aids-hiv.cz

Fakultní nemocnice Olomouc
www.fnol.cz

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
www.ipvz.cz

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno
www.nconzo.cz

Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření
www.hygpraha.cz/odbory/hyg_prace.htm


Vláda a parlament ČR

Úřad vlády ČR
www.vlada.cz

Poslanecká sněmovna ČR
www.psp.cz

Senát ČR
www.senat.cz


Ministerstva

Ministerstvo zdravotnictví ČR
www.mzcr.cz

Ministerstvo vnitra ČR
www.mvcr.cz

Ministerstvo životního prostředí ČR
www.env.cz

Ministerstvo spravedlnosti ČR
portal.justice.cz

Ministerstvo obrany ČR
www.army.cz

Ministerstvo informatiky ČR
www.micr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
www.mpsv.cz

Ministerstvo zemědělství
www.mze.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
www.msmt.cz

Ministerstvo dopravy ČR
www.mdcr.cz

Ministerstvo financí ČR
www.mfcr.cz

Ministerstvo kultury ČR
www.mkcr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
www.mmr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
www.mpo.cz

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
www.mzv.cz


Univerzity

Univerzita Palackého v Olomouci
www.upol.cz

Univerzita Karlova v Praze
www.cuni.cz

Masarykova univerzita v Brně
www.muni.cz

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
www.mendelu.cz

Ostravská univerzita
www.osu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
www.jcu.cz

Západočeská univerzita v Plzni
www.zcu.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
portal.vsb.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
web.utb.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
www.ujep.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové (Vojenská lékařská akademie J. E.Purkyně) - Univerzita obrany
www.unob.cz

Slezská univerzita Opava
www.slu.cz

Akademie věd ČR
www.avcr.cz


Krajský úřad, Městské úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje
www.kr-olomoucky.cz

Magistrát města Olomouce
www.olomoucko.cz

Městský úřad Prostějov
www.mestopv.cz

Statutární město Přerov
www.prerov.eu

Městský úřad Šumperk
www.sumperk.cz

Městský úřad Jeseník
www.mujes.cz

Městský úřad Zábřeh na Moravě
www.meu.zabreh.cz

Městský úřad Uničov
www.unicov.cz

Městský úřad Mohelnice
www.mu-mohelnice.cz

Městský úřad Litovel
www.mestolitovel.cz

Městský úřad Šternberk
www.sternberk.cz

Městský úřad Konice
www.konice.cz

Městský úřad Hranice na Moravě
www.mesto-hranice.cz

Městský úřad Lipník nad Bečvou
www.mesto-lipnik.cz


Zajímavé zahraniční odkazy

Organizace pro podporu zdraví v EU
eurohealthnet.eu

Světová zdravotnická organizace WHO
www.who.int
www.who.cz

Světová zdravotnická organizace WHO – Food Safety ( bezpečnost potravin)
www.who.int/foodsafety/en

Centrum pro kontrolu nemocí v Atlantě (USA) - Centers for Disease Control and Prevention, CDC, Atlanta
www.cdc.gov

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí -  Europian Centre for Disease Prevention and Control
www.ecdc.eu.int

BBC
www.bbc.co.uk
www.bbcworld.com

Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci - The National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, USA
www.cdc.gov/niosh

Organizace zaměřená na problematiku zdraví při práci - Occupational Safety & Health Administration, OSHA, USA
www.osha.gov

Agentura pro ochranu životního prostředí - U. S. Environmental Protection Agency, U. S. EPA, USA
www.epa.gov

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny - International Agency of Research on Cancer, IARC
www.iarc.fr

Seznam karcinogenů dle IARC
monographs.iarc.fr/monoeval/grlist.html

Eurostat – Evropský statistický úřad
http://europa.eu.int/comm/eurostat/

Toxnet on the web - soubor toxikologických databází
toxnet.nlm.nih.gov

EU klasifikace nebezpečných chemických látek
ecb.jrc.it/IUCLID-Data-Sheet


Ostatní

Povodí Moravy
www.pmo.cz

Český hydrometeorologický ústav
www.chmu.cz

BESIP
www.ibesip.cz

Škola podporující zdraví
www.szu.cz/czzp/projekty/index4.htm

Euroskop – oficiální zdroj informací o členství ČR v Evropské unii
www.euroskop.cz

Slezské dny preventivní medicíny
www.sdpm.cz

Zdravotnické noviny
www.zdn.cz

ChemDAT - komerční nezávazná klasifikace chemických látek
Cz.chemdat.info/mda/cz/index.html

Seznam registrovaných přípravků na ochranu rostlin v ČR (2005)
www.srs.cz/srs/registrace/seznam/registr_2005_03_15_read_only.pdf

Seznam závazně klasifikovaných látek v češtině (ministerstvo průmyslu a obchodu)
https://www.mpo.cz/dance2005/formular.php

Databáze výrobců chemikálií
hazard.com/msds/

Spotřebitelský poradenský a informační servis
www.spotrebitel.cz/index.php

Společnost pracovního lékařství
www.pracovni-lekarstvi.cz

Nakladatelství TIGIS
www.tigis.cz

Mapy ČR
www.mapy.cz

Města a obce ČR
www.obce.cz

České dráhy
www.cd.cz

IDOS
www.idos.cz