Nemoci z povolání

Ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) provádí ověřování podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání na základě ustanovení § 82 odst. 2 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a § 2 odst. 3 písm. a) a c) vyhlášky č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění pozdějších předpisů.

Výjimku tvoří vojáci a občanští zaměstnanci Ministerstva obrany, kde posuzování a uznávání nemocí z povolání provádí oddělení nemocí z povolání Ústřední vojenské nemocnice v Praze. U onemocnění, které mohlo vzniknout v souvislosti s prací s ionizujícím zářením nebo radioaktivními látkami ověřuje podmínky vzniku onemocnění lékař Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Ověření provádí KHS na žádost věcně a místně příslušného pracovně-lékařského pracoviště ve smyslu § 1 vyhlášky č. 342/1997 Sb. KHS vypracuje na základě písemné žádosti a provedených šetření, závazné vyjádření, v němž uvede, zda jsou při vykonávání posuzované práce splněny podmínky pro vznik  nemoci z povolání, definované v nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Při šetření, kterého se účastní šetřená osoba, KHS zjistí na místě u zaměstnavatele, u kterého posuzovaná osoba pracovala naposledy za podmínek, za kterých posuzovaná nemoc z povolání vzniká, pracovní zařazení a pracovní podmínky, za kterých posuzovaná osoba danou práci vykonává nebo vykonávala. Ověří míru expozice posuzované osoby příčinným faktorům uvedeným v žádosti pracovně-lékařského pracoviště v období, ve kterém onemocnění mohlo vzniknout a dále ověří pracovní anamnézu posuzovaného, seznámí se závěry lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k posuzované práci. O šetření pracovních podmínek se na místě  vypracuje protokol ze šetření.

Po posouzení všech zjištěných skutečností KHS odešle příslušnému žádajícímu pracovně – lékařskému středisku závazné vyjádření, kde uvede výsledky šetření se závěrem, že byly podmínky vzniku nemoci z povolání splněny či nesplněny, nebo nelze podmínky vzniku nemoci z povolání objektivně prokázat.

Statistické přehledy a analýzy nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášených do Národního zdravotního registru nemocí z povolání vede Státní zdravotní ústav na adrese

http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolani-a-ohrozeni-nemoci-z-povolani-v-ceske-republice