Jak založit bistro, kavárnu, restauraci

 1. Oznamovací povinnost – dle § 23 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.
  • zahájení činnosti –oznámení (písemné nebo ústní) o zahájení činnosti nejpozději v den zahájení doručit místně příslušné KHS v rozsahu - den zahájení, předmět a rozsah činnosti, umístění provozovny
  • ukončení činnosti - viz formulář (*.doc)
 2. HACCP
  systém kritických bodů, který vybere v technologickém postupu výroby operace (kritické body), které rozhodují o zdravotní nezávadnosti konečného produktu a určí jaké znaky a meze musí být v těchto bodech dodrženy a kdo a jak správnost technologického postupu v tomto bodě kontroluje.
  • Postup musí mít zpracován každý provozovatel stravovacího provozu, dle charakteru provozu
  • Lze zpracovat svépomocí dle schválených brožur (brožura *.pdf) nebo externí společností zaměřenou na zpracování a kontrolu HACCP
 3. Zdravotní průkaz - § 19 odst.2 zákona 258/2000 Sb. - fyzické osoby při činnostech ve stravovacích službách musí mít poskytovatelem zdravotních služeb vystaven zdravotní průkaz
 4. Obnovení činnosti ve stávající provozovně stravovacích služeb
  • Účel užívání stavby a podmínky provádění případných stavebních úprav ověřit
   u místně příslušného stavebního úřadu
  • Zahájení činnosti bez stavebních úprav, viz oznamovací povinnost na KHS
 5. Nově budovaná provozovna, stavební úpravy, změna v účelu využívání stavby
  • Předložit na KHS projektovou dokumentaci zpracovanou dle prováděcího právního předpisu ke stavebnímu zákonu a v souladu s předpisy dotčených úřadů. KHS vydá závazné stanovisko k projektové dokumentaci (žádost o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví – viz formulář *.doc)
  • Kontaktovat místně příslušný stavební úřad za účelem povolení stavby v řízení dle stavebního zákona

   Projektová dokumentace by měla obsahovat popis navrhované provozovny, zejména předpokládaný sortiment pokrmů, počet personálu, způsob zajištění studené a teplé vody, větrání, osvětlení, vytápění, hygienické zařízení pro personál (šatna, záchod s předsíní, úklid) a pro hosty v dostatečném počtu. Vybavení přípravny, členění na úseky, skladové zázemí, dle nabízeného sortimentu, využívání kořenové zeleniny a brambor a počtu porcí za den. Obecně jsou požadavky na všechny potravinářské podniky včetně restaurací uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, především v příloze II

   Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem z provozu zdrojů hluku provozovny stravovacích služeb se v odůvodněných případech projektová dokumentace doplňuje o akustickou studii zpracovanou odborně způsobilou osobou.