Termíny zkoušek

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (KHS) zajišťuje provádění zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné DDD, provádění zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (dále jen "NCHLaS") s třídou nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2, a rovněž organizuje zkoušky ze znalosti hub a vydává osvědčení o odborné způsobilosti.

Termíny zkoušek pro rok 2023:

* Odborná způsobilost DDD: 8. 3. a 25. 10.

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

* Odborná způsobilost NCHLaS: 5. 4., 7. 6., 2. 10.
Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro nakládání s NCHLaS s třídou nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2

* Znalost hub: 15. 3., 14. 6., 18. 10.
Žádost o provedení zkoušky znalosti hub
Informace ke zkoušce ze znalosti hub

Přihláška ke zkoušce musí být podána na KHS minimálně 60 dnů před termínem zkoušky.
Nemožnost zúčastnit se termínu zkoušky oznámí uchazeč neprodleně KHS.