Letní olympijské hry 2024 se budou konat ve Francii od 26. července do 11. srpna 2024. Po nich pak budou následovat paralympijské hry, a to od 28. srpna do 8. září 2024. Pokud se na ně chystáte, pro ochranu zdraví a pohody dodržujte doporučení uvedená v příloze.

DOPORUČENÍ PRO CESTUJÍCÍ (pdf) (zdroj MZČR)

Mapa koupacích vod v ČR
Koupání v přírodě - MZ ČR

Dotazník "Zdravotní problémy vzniklé v důsledku koupání nebo kontaktu s koupací vodou" (SZÚ)

Kvalita vody přírodního koupaliště Poděbrady - Reporáž TV Morava 12. 6. 2024 

Koupaliště ve volné přírodě v Olomouckém kraji

Monitorovací kalendář 2024 (*.pdf)

Místo/Datum
Olomouc
Koupací biotop Litovel
Koupací biotop Paseka
Prostějov
Koupací biotop Laškov (GPS 49.5857278N, 17.0005017E)
Koupací biotop Otaslavice (GPS 49.3875097N, 17.0597028E)
Koupaliště ve volné přírodě v Campingu Baldovec

Povrchové vody využívané ke koupání osob

Místo/Datum
Olomouc
Poděbrady - Plané Loučky
Poděbrady - U přístaviště
Prostějov
VN Plumlov

V rámci Olomouckého kraje sledují odborní zaměstnanci Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) koupací místa na povrchových vodách využívaných větším počtem osob ke koupání. Tato koupací místa jsou zařazena Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR“) do „Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání“, který je každoročně MZ ČR aktualizován. Vyhrazené lokality ke koupání jezera Poděbrady a Vodní nádrže Plumlov jsou zařazeny do dalších povrchových vod ke koupání bez provozovatele. Kontrolu jakosti vody ke koupání před zahájením a v průběhu koupací sezony provádí odborní zaměstnanci KHS, a to v četnosti stanovené monitorovacím kalendářem vydávaným KHS před zahájením koupací sezony. Informace pro občany o jakosti vody ke koupání na povrchových vodách jsou aktualizovány a zveřejňovány na webových stránkách KHS vždy současně s odesláním výsledku analýz jednotlivých odběrů vzorků povrchových vod ke koupání MZ ČR pro zpracování a k prezentaci na www.koupacivody.cz. Hodnocení jakosti vody je prováděno dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje KHS zákaz koupání. Vydaný zákaz je zveřejňován na úřední desce KHS, na úřední desce místně příslušné obce s rozšířenou působností a na úředních deskách všech obcí spadajících do jejího správního obvodu. Současně je zákaz koupání předáván MZ ČR a ke zveřejnění hromadným sdělovacím prostředkům. Respektování zákazu koupání je individuálním rozhodnutím každého koupajícího se občana.

Pro informace o jednotlivých koupacích oblastech a aktuální jakosti vody ke koupání klikněte na požadovanou lokalitu.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (KHS) zajišťuje provádění zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné DDD, provádění zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (dále jen "NCHLaS") s třídou nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2, a rovněž organizuje zkoušky ze znalosti hub a vydává osvědčení o odborné způsobilosti.

Termíny zkoušek pro rok 2024:

* Odborná způsobilost DDD: 21. 2.,  21. 3. a 16. 10. 2024

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

* Odborná způsobilost NCHLaS: 15. 3. a 30. 10. 2024
Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro nakládání s NCHLaS s třídou nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2

* Znalost hub: 3. 4., 18. 9. a 20. 11. 2024
Žádost o provedení zkoušky znalosti hub
Informace ke zkoušce ze znalosti hub

Přihláška ke zkoušce musí být podána na KHS minimálně 60 dnů před termínem zkoušky.
Nemožnost zúčastnit se termínu zkoušky oznámí uchazeč neprodleně KHS.