Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ve spolupráci s Olomouckým krajem nabízí všem základním a středním školám v Olomouckém kraji zdarma své zdravotně preventivní programy, zaměřené na bezpečný pohlavní život, kouření a alkohol, výživu a zvýšení pohybové aktivity. Podmínky konání se řídí aktuálně platnými opatřeními MZČR.

Nové termíny preventivních programů na druhé pololetí budou k dispozici v září 2022.

Video návod na žonglování - odkazy na YouTube:

Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2022
Mapa koupacích vod v ČR
Koupání v přírodě - MZ ČR

Koupaliště ve volné přírodě v Olomouckém kraji

Monitorovací kalendář 2022

Místo/Datum
Olomouc
Koupací biotop Litovel
Koupací biotop Paseka
Prostějov
Koupací biotop Laškov (GPS 49.5857278N, 17.0005017E)
Koupací biotop Otaslavice (GPS 49.3875097N, 17.0597028E)
Koupaliště ve volné přírodě v Campingu Baldovec

Povrchové vody využívané ke koupání osob

Místo/Datum
Olomouc
Poděbrady - Plané Loučky
Poděbrady - U přístaviště
Prostějov
VN Plumlov

V rámci Olomouckého kraje sledují pracovníci Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci koupací místa na povrchových vodách využívaných větším počtem osob ke koupání. Tato koupací místa jsou zařazena Ministerstvem zdravotnictví ČR do „Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání“, který je každoročně Ministerstvem zdravotnictví ČR aktualizován. Vyhrazené lokality ke koupání jezera Poděbrady a Vodní nádrže Plumlov jsou zařazeny do dalších povrchových vod ke koupání bez provozovatele. Kontrolu jakosti vody ke koupání před zahájením a v průběhu koupací sezony provádí pracovníci Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, (dále jen "KHS"), a to v četnosti stanovené monitorovacím kalendářem vydávaným KHS před zahájením koupací sezony. Informace pro občany o jakosti vody ke koupání na povrchových vodách jsou aktualizovány a zveřejňovány na webových stránkách KHS vždy současně s odesláním výsledku analýz jednotlivých odběrů vzorků povrchových vod ke koupání MZ ČR pro zpracování a prezentaci na Národním geoportálu INSPIRE. V záložce "Mapy" (mapové kompozice) v oddíle "Socioekonomické prvky a jevy" nebo na http://geoportal.gov.cz/koupaci_vody a současně na portálu Koupací vody - www.koupacivody.cz. Hodnocení jakosti vody je prováděno dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.

Při nevyhovující jakosti vody ke koupání, kdy vzniká pro koupající se osoby riziko ohrožení zdraví, vydává KHS zákaz koupání. Vydaný zákaz je zveřejňován na úřední desce KHS, na úřední desce místně příslušné obce s rozšířenou působností a na úředních deskách všech obcí spadajících do jejího správního obvodu. Současně je zákaz koupání předáván ke zveřejnění hromadným sdělovacím prostředkům. Respektování zákazu koupání je individuálním rozhodnutím každého koupajícího se občana.

Pro informace o jednotlivých koupacích oblastech a aktuální jakosti vody ke koupání klikněte na požadovanou lokalitu.